Ing geguritan kangen panggurit dadi. Struktur Geguritan "Bahasa Jawa Kelas 9"

Sarana rétorika lan majas paédahé kanggo gawé geguritan iku éndah lan enak kawaca. Tuladha: bun embun bisa dadi pralambang wening, niyat suci, tulus, endahing swasana esuk. Rampung maca puisi, acara diterusake resepsi sak anane.

Next

Nanging aku rumangsa begja dene ana kanca saka Amerika, sedulur Riley Brett Noel, sing wis suka biyantu ngoreksi jarwanku. Arepa kaya ngapa rupa lan wujude sastra Jawa kontemporer, kanggoku pribadi maca geguritan ing Amerika ing antarane para mahasiswa saka maneka warna bangsa kuwi nuwuhake rasa bombong lan mongkog. Geguritan iku duwèni nilai- nilai utawa amanat kang bisa kapethik kanthi diparafrasakake dhisik.

Next

Kanthi mengkono, geguritan iku basané katon éndah, bisa migunakaké , dwipurwa, seselan lan liya-liyané.

Next

Tembung konkret ing kene bisa arupa pepindhan kiasan utawa pralambang.

Next

Gandheng kabeh dudu ahli sastra, diskusi ya mung apa anane.

Next

Anjabung alus Menipu dengan cara halus.